About

About Saint Clement

E
English

Established officially in 1954, Saint Clement served Catholics in Fort Lauderdale as part of the Saint Augustine diocese.

The first Mass was celebrated at the Rivercrest Farm Restaurant (later the Sea Grill) in 1953. During those early years, parishioners preoccupied themselves with building; they built the church/hall, dedicated in 1955, the school, opened for class in 1956, the convent for the Sisters of Saint Casimir from Chicago and a rectory, dedicated in 1961. Also during this time, they formed clubs and outreach ministries that included school teachers and staff in the efforts.

Although the Sisters of Saint Casimir no longer staff the school, it continues to attract young families. An additional 300 students attend religious education classes. Two new groups Haitians and Spanish speaking have settled in the area. Haitians are served by Divine Mercy Church, which is within parish boundaries, but those wishing to attend Mass and religious education in English come to Saint Clement. The parish serves the Spanish speaking community and strives to welcome all and to create a spiritual home for all who live in the area.

more
C
Creole

Sen Clement, ki te tabli nan lane 1954, te fòme kòm pawas sou dyozèj Sen Augustin pou sèvi bezwen popilasyon katolik

lan nan zòn Fort-lauderdale. Premye mès yo te kòmanse selebre an 1953 nan lokal Rivercrest Farm Restaurant (ki se Sea Grill koulye a). Pandan tan li kòmanse yo, pawasyen te preyokipe tèt yo ak zafè konstriksyon yo. Konsa yon legliz ki te sèvi tou kòm sal pawasyal te inogire nan lane 1955. Lekòl la menm te louvri pòt li pou resevwa timoun nan lane 1956. Yon kouvan pou Sè Sen Casimir ki soti Chicago ansanm ak yon presbitè te inogire nan lane 1961. Anplis, pandan tan sa, yon Club pou Fanm yo te fòme ansanm ak lòt ministè apostola ki tap fè jefo yo, te gen ladan yo tou pwofesè yo ak staff pawas la.

Malgre Sè Sen Casimir yo pa la ankò nan lekòl, pawas la te kontinye ap rale moun, espesyalman fanmiy ki jèn yo. Pi plis toujou, gen 300 etidyan an plis ki vin asiste kou katechis. De nouvo gwoup etnik kontinye ap parèt: se Ayisyen yo, ak Panyòl yo, ki vin rete nan zòn limit pawas la. Ayisyen yo jwen sèvis nan Divine Mercy ki tou pre a. Men, sila yo ki vle vini nan mès anglè jwen posiblite pou mete timoun yo nan katechis pou fè. Jodiya, pawas la sèvi kominote espanyòl lan e kontinye fè jefò pou satisfè tout pawasyen li yo e pou kreye yon refi j espirityèl pou tout moun k ap viv sou katye an.

more
S
Spanish

Establecida ofi cialmente en 1954, St. Clement sirvió a los católicos de Fort Lauderdale como parte de la diócesis de

St. Augustine. La primera misa fue celebrada en el restaurante Rivercrest Farm (conocido más tarde como Sea Grill) en 1953. Durante aquellos años, los feligreses se encargaron de construir una iglesia-salón, dedicada en 1955; la escuela, que abrió para dar clases en 1956; el convento de las Hermanas de San Casimiro, de Chicago; y una rectoría, dedicada en 1961. También, durante ese tiempo, establecieron clubes y apostolados, en los que participaban además los maestros y el personal de la escuela.

Aunque las Hermanas de San Casimiro ya no trabajan en la escuela, esta continúa atrayendo a familias jóvenes. Otros 300 estudiantes asisten a las clases de educación religiosa. Dos nuevos grupos, los haitianos y los latinos, han llegado a la zona. Los haitianos son atendidos por la misión Divine Mercy, que se encuentra en los límites territoriales de la parroquia, pero quienes desean asistir a la misa y obtener educación religiosa en inglés deben ir hasta St. Clement. La parroquia también atiende a la comunidad de habla hispana y se esfuerza por acoger a todos y crear un hogar espiritual para quienes residen en el área.

more